menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

Ondernemingsgegevens:

Inkana

Info@inkana.be

09/339.04.04

BE 0473.231.425.


Naudts-Naudts BV

Hillarestraat 263

9160 Lokeren

RPR Dendermonde


Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidsinstituut Inkana en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.


Verplichtingen van het schoonheidsinstituut:

Het schoonheidsinstituut staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van degelijke materialen en producten.

Het schoonheidsinstituut zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico's van de behandeling.

Het schoonheidsinstituut zal de klant informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Het schoonheidsinstituut zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren te kunnen uitvoeren.

Het schoonheidsinstituut voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties val


Verplichtingen van de klant:

De klant dient alle gegevens aan het schoonheidsinstituut te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

De klant dient vooraf aan het sluiten van een overeenkomst de schoonheidsspecialisten op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.


Betaling:

Prijzen van alle behandelingen en producten zijn zichtbaar vermeld op de website en in het instituut.

Alle vermelde prijzen zijn incl. btw.

Aanbiedingen of acties zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na de behandeling of aankoop de betaling te voldoen. Onder betaling valt het contant betalen of het overschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van schoonheidsinstituut Inkana op het tijdstip van aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.


Annuleringsvoorwaarden:

De klant dient bij verhindering de afspraak zo snel mogelijk te annuleren, ten laatste 24u vooraf aan de afspraak.

Indien de klant de afspraak niet 24u op voorhand annuleert, mag schoonheidsinstituut Inkana het volledige bedrag van de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Wanneer de klant te laat komt wordt de afspraak ingekort of geannuleerd. Bij annulatie door te laat komen mag het schoonheidsinstituut het volledige bedrag van de behandeling in rekening brengen bij de klant.


Garantievoorwaarden:

Wij bieden de klanten 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

Deze garantie geldt niet:

• De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door onze schoonheidsspecialisten zijn aanbevolen

• De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd

• De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidsinstituut heeft gebruikt

• De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt


Klachtenafhandeling:

Heeft de klant een klacht over een behandeling of product, dan dient deze schriftelijk per e-mail of via telefoon gemeld worden en dit binnen de 5 werkdagen na opmerken van de klacht.

Schoonheidsinstituut Inkana moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

Is een klacht gegrond, dan doen wij de behandeling opnieuw. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

Komen wij van schoonheidsinstituut Inkana en de klant niet tot een overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.


Beschadiging en diefstal:

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidsinstituut beschadigt, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding te eisen.

Diefstal wordt altijd direct bij de politie gemeld.


Behoorlijk gedrag:

De klant dient zich in het schoonheidsinstituut te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen.

Wanneer de klant na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de klant zonder reden de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren.


Recht:

Op elke overeenkomst tussen schoonheidsinstituut Inkana en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandstalige tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Inkana, een BV met maatschappelijke zetel te Hillarestraat 263, 9160 Lokeren. BTW BE 0473.231.425, RPR Dendermonde biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Inkana moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Inkana aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie

onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Inkana niet. Inkana is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Inkana is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@inkana.be


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Inkana. Inkana kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


Bij het bestellen via de website maakt de klant zijn keuze waarbij het gekozen artikel in de winkelwagen geplaatst. Na accepteren van de aankopen komt de klant op de betalingspagina waar de klant de betalingskeuze kan maken. Zolang er geen betaling heeft plaats gevonden is er ook geen bestelling geplaatst.


De Klant kan betalen via een betaalkaart in een veilige omgeving beheert door Mollie.


Inkana is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Nadat de bestelling is geplaatst gaat Inkana meteen aan de slag om de producten te verzenden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.


De levering gebeurt door Bpost en zijn gratis boven een aankoop ter waarde van 100€.

Bij een bedrag kleiner dan 100€ zal een verzendingskost van 7€ aangerekend worden.


Onder normale omstandigheden zullen de goederen binnen 5 werkende dagen geleverd worden.

Indien er leveringsproblemen bij de leverancier zijn zal er contact opgenomen worden met de klant

overeengekomen wat de verwachtte levertijd is of kan de klant de bestelling annuleren.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Inkana binnen de 3 dagen na postdatum.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Inkana.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Inkana te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Inkana.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het terugbezorgen van de goederen zijn te lasten van de klant.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Inkana, Hillarestraat 263, 9160 Lokeren, info@inkana.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Inkana heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Inkana, Hillarestraat 263, 9160 Lokeren De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen postdatum is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.


De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.


Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Inkana alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Inkana op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten Inkan wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


● dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

● de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

● de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

● de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruikof elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Inkana is bereikbaar op het telefoonnummer +32 339.04.04, via e-mail info@inkana.be


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Inkana respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy https://www.inkana.be/nl/privacy-policy


Artikel 12: Gebruik van cookies


Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.


Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy https://www.inkana.be/nl/cookie-policyArtikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door Inkana om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Inkan. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Messenger logo
Chat